Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Thiết bị và quá trình đo lọc

Thiết bị và quá trình đo lọc được các nhà lọc khí kiễm tra với không khí ngoài trời đã được xử lý (xử lý nhiệt độ, độ ảm, áp suất hơi, nhiệt độ và nồng độ bụi).
Áp suất rớt thông qua một lọc không khí sạch được xác định ở bốn giá trị dòng là 50, 75, 100 và 125% của lưu lượng khi sử dụng lọc.

Quá trình đo lọc


Các dụng cụ kiễm tra lọc theo ASHRAE được diễn ra như sau

Không khí ngoài trời được đi vào buồng cấp. Phần lọc của các thiết bị lọc như lọc HEPA được lắp đặt tại tâm ống, lọc được lắp đặt đảm bảo kín hoàn toàn và nằm giữa hai cổng test. Tại mỗi cổng test có một cổng lấy mẫu. Mẫu có thể được lấy trước và sau lọc. Không khí được hút vào cổng lấy mẫu bởi một hệ thống vaccum.
Cổng mẫu chứa một giấy lọc hoặc một tấm lọc bụi tuyệt đối “absolute filter paper” mà không khí test sẽ đi qua và được lọc bụi. giấy lọc sẽ bị bẩn và sẽ phản chiếu lại ánh sáng suy giảm.

Hiệu suất E được định nghĩa dòng không khí đi cổng mẫu và sự giảm độ truyến ánh sáng bởi


V1: tổng lưu lượng không khí qua cổng mẫu trước lọc
V2: tổng lưu lượng không khí qua cổng mẫu sau lọc
L1: sử giảm độ truyền ánh sáng từ giấy lọc trước lọc
L2: sử giảm độ truyền ánh sáng từ giấy lọc sau lọc
Độ giảm ánh sáng trong khi test gần bằng nhau (có nghĩa là L2/L1 ~ 1) khi đó E đượng xác định dựa vào thương của lưu lượng không khí qua 2 cổng mẫu.
Độ giảm truyền ánh sáng của giấy lọc được đo bằng đồng hồ ánh sáng “light meter”. Vòng giữ giấy lọc và giấy lọc sẽ được gỡ ra khỏi cổng mẫu và gắn vào một light meter.0 nhận xét:

Đăng nhận xét